Latest Posts

W POLSKIEJ RODZINIE

Obecnie zostanie przeanalizowana organizacja życia i kon­dycja ekonomiczna polskich rodzin w okresie transformacji.W społeczeństwie polskim, zdaniem Tyszki (1990), ‚wyróż­nia się następujące typy rodzin:małżeństwo,małe (dwupokoleniowe),duże (wielopokoleniowe).Małżeństwo jest względnie trwałym związkiem pomiędzy kobietą i mężczyzną, powołanym w celu wspólnego pożycia, wychowania dzieci…
Więcej

WPŁYW DZIECI NA DECYZJE

Rodzina wpływa pośrednio na socjalizację konsumencką dzieci poprzez wyznaczanie interakcji z innymi źródłami ‚wpły­wów społecznych jak telewizja, grupa rówieśnicza, itp. Rekla­ma często zaburza procesy rozwoju osobowości dziecka poprzez dostarczanie niekorzystnych dla jego zdrowia i rozwoju wzorów konsumpcyjnych. Rodzice mogą potęgować…
Więcej

RODZINNE ODDZIAŁYWANIA

W ramach oddziaływań rodzinnych odbywa się również so­cjalizacja konsumencka dzieci. Jest to proces, za pomocą którego dzieci nabywają wiedzy, postaw i umiejętności, pożądanych do funkcjonowania dziecka w roli konsumenta. .W ramach procesów socjalizacji konsumenckiej dzieci na­bierają podstawowej wiedzy, dotyczącej stylów…
Więcej

EKSPRESJA EMOCJI

Funkcje emocjonalno-ekspresyjne wiążą się z bliskością emo­cjonalną, otwartością w wyrażaniu emocji, komunikacją uczuć zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Ekspresja emocji prze­jawia się w empatii, trosce, czułości okazywanych sobie przez członków rodziny. Emocje wpływają na zaspokajanie potrzeb człowieka takich, jak potrzeba…
Więcej

SYTUACJA RODZINY

Typowymi krajami równouprawnienia są Dania i Szwecja. E Filiatrault i B. Ritchie (1980) uważają, że struktura ro­dziny w zakresie dominacji i stereotypu ról pomiędzy współmał­żonkami zmienia się w zależności od stylu życia i wzorców kul­turowych. Zmiany we współczesnych rodzinach dotyczą zwięk­szania…
Więcej

TYPOWE ZJAWISKO

Zdaniem H. Gatignona i T. Robertsona (1985), dyfuzja jest typowym zjawiskiem w obrębie rynku. Przykładem zastosowa­nia procesów dyfuzyjnych jest wprowadzanie i stabilizowanie pozycji produktów innowacyjnych na rynku. Wiedza o procesach transmisyjnych, za pomocą których konsumenci nadają społecz­ne znaczenie produktom, pozwala…
Więcej

GRUPA ODNIESIENIA

Grupa odniesienia jest powszechnie wykorzystywana w re­klamie. W oparciu o poczucie identyfikacji z grupą można na­kłaniać konsumentów do nabywania produktów, które zyskują aprobatę grupy. Wykorzystywanie wpływu grupy polega na pre­zentowaniu produktów w przyjemnych społecznie sytuacjach (podwieczorek rodzinny, randka, spotkanie towarzyskie,…
Więcej

WIELE DOWODÓW

Przykładem komunikatu perswazyjnego, wykorzystującego wpływ grupy odniesienia na konsumentów tradycyjnych, jest re­klama telewizyjna margaryny „Rama”, z popularnego cyklu „Rama na działkach”. W reklamie tej przedstawione są opinie działkowiczów w wieku emerytalnym na temat walorów marga­ryny „Rama”. Poglądy te padają w…
Więcej

PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE

O przyję­ciu lub odrzuceniu nowego produktu decyduje nastawienie sys­temu społecznego, które może być tradycyjne bądź nowoczesne. Przy nastawieniu tradycyjnym istnieją tendencje do odrzucenia innowacji. Nowoczesne systemy społeczne charakteryzują się pozytywną postawą wobec innowacji.Konsumenci innowacyjni należą do relatywnie niewielkiej liczby konsumentów,…
Więcej